Право клиента на информацию

Розпорядження про отримання ліцензії

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ ТЕКОМ-Лізинг код ЄДРПОУ 33509465

Довідка НБУ ліцензія 2021

Свідоцтво на знак для товарів і послуг

 

Реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги про юридичних осіб-лізингодавців та операторів поштового зв’язку, який ведеться Національним банком України.

Зі списком усіх учасників які міститься у вищезазначеному реєстрі можна ознайомитись на сайті Національного банку України за посиланням:

https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists#1

 

Надання інформації відповідно до частини другої статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТЕКОМ-ЛІЗИНГ” (далі за текстом – “Товариство”) як юридична особа, яка не має статусу фінансової установи, але має право надавати окремі фінансові послуги (Лізингодавець) надає можливість своїм Клієнтам ознайомитись із інформацією про фінансову послугу та іншою інформацією, пов’язаною із отриманням фінансової послуги, як цього вимагає частина друга статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, у тому числі, до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги.

1) Інформація про фінансову послугу, що пропонується надати Клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для Клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг

Товариство надає фінансову послугу надання об’єкта лізингу (обладнання, техніка, автомобілі, тощо) на умовах фінансового лізингу у відповідності до вимог чинного законодавства України та згідно затверджених Товариством внутрішніх правил надання послуг фінансового лізингу.

Інформація про фінансову послугу викладена у Договір фінансового лізингу (далі за текстом – “Договір”), з основними умовами якого Клієнт має змогу ознайомитись на веб-сайті Товариства до моменту його укладення.

Крім того, вартість лізингу Клієнт має змогу самостійно розрахувати шляхом введення у системі он-лайн необхідних даних (тип об’єкта лізингу, вартість, валюта вартості, валюта фінансування, аванс, період на який надається фінансовий лізинг, схема виплат, категорія Клієнта (фізична/юридична особа) в лізинговому калькуляторі. Лізинговий калькулятор виводить розрахунок (Графік лізингових платежів) розрахованих як суму до сплати на дату завершення строку лізингу (виходячи із припущення, що Клієнтом не буде здійснено платежів на користь Товариства раніше останнього дня строку завершення лізингу, та Клієнт виконає обов’язок із сплати всіх лізингових платежів без прострочення), обрахованих виходячи із обраних (зазначених) Клієнтом значень в лізинговому калькуляторі, а також надається інформація про здороження об’єкту лізингу у відсотковому співвідношенні на рік.

2) Інформація про умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість

За загальним правилом надання Товариством фінансової послуги із надання об’єкта лізингу (обладнання, техніка, автомобілі, тощо) на умовах фінансового лізингу не передбачає надання додаткових фінансових послуг Клієнтам. Але у разі, якщо в окремих випадках Товариством надаватимуться додаткові фінансові послуги, то положення про умови їх надання та їх вартість включатимуться до належним чином оформлених правочинів (договорів) із обов’язковим дотриманням/виконанням вимог, передбачених чинним законодавством України для таких випадків, зокрема, але невиключно, щодо належного інформування Клієнта про додаткові фінансові послуги в тому числі їх вартість.

3) Інформація про порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги

На виконання вимоги пункту 3 частини другої статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” Товариство повідомляє, що отримання Клієнтами – фізичними особами від Товариства фінансової послуги із надання об’єкта лізингу (обладнання, техніка, автомобілі, тощо) на умовах фінансового лізингу, не передбачає сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги. Клієнт – фізична особа на умовах, визначених відповідним договором після отримання об’єкта лізингу та до моменту виплати всіх лізингових платежів і підписання акта про перехід права власності на цей об’єкт лізингу, не отримує доходу (відсутній об’єкт оподаткування), а Товариство не визнається податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб у значенні, наведеному у Податковому кодексі України.

4) Інформація про правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги

Товариство надає Клієнтам фінансову послугу із надання об’єкта лізингу (обладнання, техніка, автомобілі, тощо) на умовах фінансового лізингу на підставі Договору.

Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України (далі за текстом – “ЦК України”) «договір є обов’язковим для виконання сторонами».

Згідно із статтею 631 ЦК України «строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору».

Відповідно до статті 525 ЦК України «одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом».

Дострокове розірвання Договору допускається:

  1. за згодою Сторін Договору – у будь-який момент дії Договору;
  2. в односторонньому порядку Клієнтом письмово повідомивши про це Лізингодавця, у разі якщо прострочення передачі об’єкта лізингу становить більше 60 днів, та дане прострочення виникло з вини Лізингодавця, а не являється результатом прострочення постачальника (продавця) об’єкта лізингу;
  3. в односторонньому порядку Лізингодавцем за умов порушення Лізингоодержувачем взятих на себе обов’язків перелік таких порушень прямо визначені Договором.

При розірванні Договору за згодою Сторін, у відповідній домовленості між ними про розірвання Договору має бути врегульовано питання розрахунків між Сторонами Договору.

При розірванні Договору в односторонньому порядку Клієнтом (згідно вказаного вище порядку) дострокове припинення надання фінансової послуги передбачає повернення сплаченого Лізингоодержувачем авансового платежу, якщо даний платіж ним був здійснений до моменту настання обставин, що дають підстави для відмови від Договору.

При розірванні Договору в односторонньому порядку Лізингодавцем (згідно вказаного вище порядку) у Лізингоодержувача настає строк для оплати всіх неоплачених платежів що залишилися за Договором, а також всіх належних до сплати платежів (прострочені для сплати платежі згідно графіку та штрафні санкцій). У випадку не виконання даної умови, Лізингодавець має право стягнути з Лізингоодержувача суму належних до сплати платежів (прострочені для сплати платежі, згідно графіку та штрафні санкції) і вимагати повернення об’єкта лізингу в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса відповідно до законодавства.

Якщо Договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов’язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання цього Договору законної сили.

5) Інформація про механізм захисту Товариством прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги

Товариство турбується, щоб права споживачів фінансових послуг були максимально захищені. З цією метою, Товариство інформує Клієнтів, що Товариство у своїй діяльності з надання об’єкта лізингу (обладнання, техніка, автомобілі, тощо) на умовах фінансового лізингу, дотримується/виконує відповідні вимоги, передбачені чинним законодавством України стосовно захисту прав споживачів, зокрема, але не виключно, Законами України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про захист прав споживачів”.

Закон України «Про захист прав споживачів» регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Згідно пунктів 17 та 22 статті 1 Закону України «Про захист прав споживачів»:

послуга – діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб;

споживач – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

Статтею 1-1 Закону України «Про захист прав споживачів» визначено, що цей Закон регулює відносини між споживачами товарів (крім харчових продуктів, якщо інше прямо не встановлено цим Законом), робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг.

Відповідно до вимог частини 1 статті 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою – третьою, п’ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Згідно з приписами частини 1 статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів» продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими.

Пунктами 4 та 7 частини 3 статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів» до несправедливих умов договору віднесено:

надання можливості продавцю (виконавцю, виробнику) не повертати кошти на оплату, здійснену споживачем, у разі відмови споживача укласти або виконати договір, без встановлення права споживача на одержання відповідної компенсації від продавця (виконавця, виробника) у зв’язку з розірванням або невиконанням ним договору;

надання продавцю (виконавцю, виробнику) права не повертати кошти на оплату ненаданої продукції у разі розірвання договору з ініціативи продавця (виконавця, виробника).

Відповідно до частин 5 та 6 статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів», якщо положення договору визнано несправедливим, включаючи ціну договору, таке положення може бути змінено або визнано недійсним. У разі коли зміна положення або визнання його недійсним зумовлює зміну інших положень договору, на вимогу споживача:

  1. такі положення також підлягають зміні; або
  2. договір може бути визнаним недійсним у цілому.

Товариство бере на себе зобов’язання не включати у Договори із споживачам про надання об’єкта лізингу (обладнання, техніка, автомобілі, тощо) на умовах фінансового лізингу згідно положення Закону України “Про захист прав споживачів” несправедливі умови.

З метою отримання необхідного захисту своїх прав та урегулювання спірних питань (у разі їх виникнення), споживачі фінансових послуг, що надаються Товариством, мають право звертатись безпосередньо до Товариства за телефонним номером:

(048) 784 73 47, або написати листа на адресу електронної пошти (electronic mail): info@tekom-lease.com.ua. У темі такого листа слід зазначити: “Захист прав споживача ПІБ”, де замість “ПІБ” слід вказати прізвище, ім’я та по батькові споживача, права якого, на думку особи, яка звертається, є потреба захистити.

6) Інформація про реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів

Національний банк України

Місцезнаходження: вулиця Інститутська, 9, Київ, 01601

Тел.: +38 (044) 230 18 44

Email: nbu@bank.gov.ua

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Адреса: 01001, місто Київ, вулиця Бориса Грінченка, будинок 1.

Телефон: (044) 279 12 70 – приймальня;

(044) 278 84 60, 278 41 70 – канцелярія

Факс: (044) 279-48-83.**

Веб-сайт: consumer.gov.ua.

Головне управління Держпродспоживслужби в м.Києві

Адреса: 03151, м.Київ, вулиця Волинська, будинок 12.

Телефон: (044) 486-54-86

Факс:(044) 486-40-27.***

Веб-сайт: dpss.gov.ua

* За даними веб-сайту nfp.gov.ua.
** За даними веб-сайту consumer.gov.ua.
*** За даними веб-сайту dpss.gov.ua.

7) Інформація про розмір винагороди Товариства у разі, коли Товариство пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами

Товариство як фінансова установа не пропонує своїм Клієнтам фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами. Товариство пропонує своїм Клієнтам отримати фінансові послуги, що надаються ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ». У зв’язку з цим, Товариство не отримує винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

8) Інформація про склад керівництва та власників істотної участі Товариства

Інформація чинна з 04.06.2018 р.

Склад керівництва

Інформація чинна з 30.10.2017 р. по 03.06.2018 р.

Склад керівництва